Privacyverklaring TLC Advocaten

TLC Advocaten, gevestigd aan de Hengelosestraat 98 te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
TLC Advocaten
www.tlcinternationallaw.com
053-3033000

 

Pierrette Kuipers is de Functionaris Gegevensbescherming van TLC Advocaten. Zij is te bereiken via kuipers@tlcadvocaten.nl.

 

Van welke betrokkenen worden persoonsgegevens verwerkt?
– Cliënten van TLC Advocaten;
– Bezoekers van onze website;
– Gebruikers van het contactformulier op onze website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
TLC Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De navolgende gegevens worden door ons verwerkt:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Gegevens over uw activiteiten op deze website;
– Internetbrowser en apparaat type.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kuipers@tlcadvocaten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag bij persoonsgegevens verwerken
TLC Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Rechtsgronden
Gerechtvaardigd belang
Een deel van uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. In ieder geval betreft dit de verwerking van uw IP-adres als u onze website gebruikt, in welk geval ons belang is om onze website te kunnen onderhouden en om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en efficiëntie van onze website. Ook wanneer u ons via de website een bericht (bijvoorbeeld per e-mail) stuurt of een terugbelverzoek indient, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang. Ons belang is er dan in gelegen om te kunnen reageren op uw contactverzoek. Als u een van uw rechten uit hoofde van de AVG uitoefent dan kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken. Ons belang is er in dat geval in gelegen om uw identiteit te bevestigen.

 

Toestemming
Voor zover wij uw gegevens verwerken voor marketingdoeleinden, vindt die verwerking plaats op basis van door u verleende toestemming. Dit geldt ook voor verwerkingen van uw persoonsgegevens in het kader van onze nieuwsbrieven. Indien u hiervoor geen toestemming heeft verleend, worden uw gegevens niet verwerkt voor marketingdoeleinden, tenzij het gaat om direct marketing voor soortgelijke producten en diensten als waarvoor u reeds toestemming heeft verleend. In het laatstgenoemde geval verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang, namelijk ons belang om u gelijksoortige producten en diensten aan te kunnen bieden. Uw toestemming vragen wij ook voor het plaatsen van een deel van de cookies op onze website.

 

U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan. U kunt uw toestemmingen voor de verschillende verwerkingen intrekken door uw instellingen op de cookieverklaringspagina aan te passen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
TLC Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgenkunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van TLC Advocaten) tussen zit.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
TLC Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw gegevens: 7 jaar (i.v.m. wettelijke bewaartermijn).

 

Delen van persoonsgegevens met derden
TLC Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij en bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TLC Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
TLC Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor datde website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TLC Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te verzenden.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kuipers@tlcadvocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en uw BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

TLC Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens-tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TLC Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via kuipers@tlcadvocaten.nl

 

Melding incident persoonsgegevens (datalek)
Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming hadden moeten bieden. De ernst van een datalek hangt af van:
– De omvang van het lek (het aantal betrokken personen en/of aantal gegevens;
– De aard van de erbij betrokken gegevens (een leeftijd is normaal gesproken minder ernstig dan bijvoorbeeld een BSN, een foto of gezondheidsgegevens);
– De kans dat een lek ook daadwerkelijk tot schade zal leiden (een onbeveiligde USB-stick in de trein laten liggen is ernstiger dan een beveiligde USB-stick per abuis over de rand van een veerboot laten vallen.

 

Een datalek moet door ons kantoor in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze website biedt. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring op onze website te raadplegen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-10-2021.